نام CCAPTCHA از دو بخش Cooperation+CAPTCHA تشکیل شده و همانطور  که از این ترکیب پیداست همکاری و هم آفرینی یک ارزش اساسی در پیشبرد این سازمان محسوب میشود و در این باره درب ورود به روی تمام افراد باز است تا بتوانند بر اساس توانمندی های خود اقدام به نقش آفرینی در این سازمان نمایند. همچنین در"سیکپچا" اعتقاد داریم که در زمینه دسترسی به اطلاعات و زیر ساخت نباید جهت گیری های سیاسی، ملی و مذهبی ترتیب اثر داده شوند و باید امکان دستیابی به انواع اطلاعات برای همه علاقه مندان و علم جویان در زمینه های مرتبط در هر نقطه ای از این کره خاکی فراهم باشد. "سیکپچا" معتقد است که آنچه را که مجموعه کاربران با همکاری در حال آفرینشش هستند نباید از دسترس برخی خارج نمود و در مقابل از این همکاری به نفع افراد خاصی بهره برد. نگرش دسترسی آزاد و برابری همه در این سازمان موردیست که ماهیت حیات این سازمان را توضیح میدهد و انگیزه ای است که هر روز با حالی خوش و عظمی راسخ کار خود را آغاز کنیم. 


"ﺳﯽ ﮐﭙﭽﺎ" ﺑﺮای ﯾﮏ وﺑﻤﺴﺘﺮ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺑﺴﯿﺎری ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دارد، با بهره ﮔﯿﺮی از "ﺳﯽ ﮐﭙﭽﺎ" ﺳﻄﺢ اﻣﻨﯿﺖ ﻓﺮم ﻫﺎی ﺛﺒﺖ ﻧﺎم و ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽ ﻫﺎی ﺑﺮﮔﺬار ﺷﺪه در وﺑﺴﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده و ﯾﺎ اﻣﮑﺎن ﺗﻘﻠﺐ در ﺑﺎزی آﻧﻼﯾﻦ ﺷﻤﺎ ﺗﻮﺳﻂ رﺑﺎت ﻫﺎ ﮐﻤﺘﺮ ﻣﯿﺸﻮد. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ اﺑﺰار از ﻫﺮ وﺑﺴﺎﯾﺘﯽ ﮐﻪ دارﯾﺪ ﺻﺮﻓﺎ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻌﺪاد ﮐﺎرﺑﺮاﻧﺘﺎن درآﻣﺪ ﮐﺴﺐ ﮐﻨﯿﺪ؛ ﻋﻼوه ﺑﺮ آن اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ دﻗﯿﻘﺘﺮ در ﻣﻮرد ﮐﻤﯿﺖ و ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﮐﺎرﺑﺮان در وﺑﺴﺎﯾﺘﺘﺎن ﮐﺴﺐ ﮐﻨﯿﺪ و ﺣﺘﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ اﺑﺰار ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﺳﺮور ﺧﻮدرا ﮐﻨﺘﺮل ﻧﻤﻮده و آﻧﺮا در ﺳﻄﺢ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺗﺮی ﻗﺮار دﻫﯿﺪ. "ﺳﯽ ﮐﭙﭽﺎ"ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮی از اﺑﺰارﺗﺎﻣﯿﻦ اﻣﻨﯿﺖ ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺮب ﯾﮏ ﻣﺤﺎﻓﻆ مطمئن ﺑﺮای وب ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ میباشد و ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﺧﺪﻣﺎت کاملا راﯾﮕﺎن ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اراﺋﻪ ﻣﯿﺸﻮد. "ﺳﯽ ﮐﭙﭽﺎ" راﻫﮑﺎرﯾﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ امنیت، ﺛﺒﺎت و افزایش درآمد وبسایت شما باشد و همراه با بهینه سازی تعامل با کاربرانتان، این امکان را برای شما فراهم میکند که با شناخت مناسب از فضای کسب و کار خود، اقدام به ایجاد یک سرویس اختصاصی متناسب با نیازمندی هایتان بکنید.


اصلی ترین رویکرد سی کپچا بهره مندی از تمام توانمندی های ممکن در زمینه توسعه این پروژه است. سی کپچا قصد دارد گسترده ترین و متنوع ترین بانک کپچای دنیا را ایجاد کرده و در این مسیر، زمینه های همکاری بسیاری فراهم خواهد بود که می توانید جزئیات آن را در بخش همکاری با ما مشاهده نمایید. افزایش سطح امنیت و ایجاد بانک های اطلاعاتی هدفمند از اولویت های تیم سی کپچا در این مرحله هستند که با وجود چالش های فراوان امیدواریم رسالت خود را به بهترین نحو ممکن به جا آوریم.

همانطور که بشر پس از ساخت گلوله به فکر ساخت محافظی در مقابل گلوله افتاد روزی نیز بدنبال محافظ های ضد ربات خواهد بود. ربات ها میتوانند همچون گلوله در اسلحه باشند، مصون بودن شما از شر آن گلوله بستگی به این دارد که اسلحه دست سرباز دوست باشد یا دشمن!!! صاحب یک ربات میتواند هر استفاده ای از آن بکند در حالی که جامعه انسانی توانایی اعمال هیچگونه قانون قطعی یا کنترلی را بر این ربات ندارد! نمونه های آنرا میتوانیم در بستر اینترنت مشاهده کنیم، ربات های اینترنتی که از ربات های فیزیکی بسیار سریعتر رشد کرده اند و اکنون به همه جای وب سرک میکشند و در بیشتر مواقع ما حتی از آن آگاه نیز نمیشویم. شاید بد نباشید که بدانید بیش از 52% ترافیک وب در کل دنیا حاصل از فعالیت ربات هاست!

"سی کپچا" هدف ایجاد محافظی مطمئن برای انسان ها در مقابل ربات ها را دنبال میکند تا بتوانیم خسارات ناشی از فعالیت ربات های مخرب را به حداقل رسانیم، آن هم در آینده ای که به لطف اینترنت اشیاء جمعیت ربات ها چندین برابر انسان ها خواهد شد و به کمک پردازنده های کوانتومی این ربات ها صدها برابر سریعتر و توامند تر از امروزشان خواهد شد. 


"سی کپچا" سازمانی است که از توان و فکر تمام اعضای خود برای رشد و بهبود سازمان بهره میبرد و تلاش میکند که در این مسیر ابزار های کاربردی و ساده ای را در دسترس عموم کاربران خود قرار دهد تا ایشان بتوانند براحتی اقدام به مشارکت در گسترش "سی کپچا" نموده و برای این همکاری درآمد نیز کسب کنند. "سی کپچا" مشتاق همکاری با هر تیم یا فردی است که خلاقیت، نوآوری و تحقیقات را سرلوحه کار خود قرار داده و از انجام این کار لذت ببرد. هم آفرینی در "سی کپچا" محدود به سلسله مراتب نیست و شما میتوانید آزادانه برای انجام بروزرسانی های "سی کپچا" در هر زمینه ای مشغول ایده پردازی باشید. همچنین شما میتوانید به عنوان یک نیروی استخدامی در "سی کپچا" فعال شوید. اگر احساس میکنید که "سی کپچا" یک سرگرمی-شغل مناسب برای شماست از طریق این فرم با ما در ارتباط باشید. 


"سی کپچا" با بررسی شرایط کاربری که قصد حل کپچا را داشته و با در نظر گرفتن تنظیمات اعمال شده از طرف وبمستر اقدام به تصمیم گیری برای نمایش یک چالش متناسب با وضعیت درک شده میکند تا هم حقوق و خواسته های وبمستر را فراهم ساخته و هم این خدمات را بصورتی کاربر پسندتر از قبل ارائه کند. در "سی کپچا" تمام کاربران بر اساس منطقه و دیگر جزئیاتی که به عنوان ویژگی کاربر در "سی کپچا"  در نظر گرفته میشوند محتوایی را مشاهده میکنند. همینطور اطلاعات ایجاد شده مربوط به هر منطقه جغرافیایی در اختیار مراکز علمی و تحقیقاتی آن خواهد بود تا امکان دستیابی به زیرساخت های استراتژیک مورد نیاز برای پیشرفت تکنولوژیک را بدون جهت گیری و اعمال فیلترینگ بصورت عمومی و مساوی ارائه کنیم. ما تلاش میکنیم تا رویه کلی سیستم را به شکلی سامان دهیم که برای هر کاربر مناسب ترین پیشنهاد را ارائه داده و اینکار را تا زمانی که بتوانیم برای هر کاربر یک پیشنهاد منحصربه فرد ارائه کنیم ادامه خواهیم داد. 


"سی کپچا" با تجمیع طیف گسترده ای از خدمات قابل ارائه بر مبنای کپچا میتواند نیازمندی های متفاوت وبمسترها به انواع مختلفی از کپچا برای کاربردهای خاص را برآورده سازد. "سی کپچا" دائما در حال بررسی روش های جدید و موثر برای ارائه انواع جدیدی از چالش کپچاست و این اولین سرویسی است که انواع مختلفی از خدمات کپچا را بصورت یکپارچه در اختیار وبمسترها میگذارد. ما درحال کار بر روی انواع کپچا-بازی ها هستیم تا بتوانیم دست وبمستر را در انتخاب کپچای مناسب برای وبسایت خود، تا حدامکان باز بگذاریم. در گسترش مدل های "سی کپچا" شما نیز میتوانید مشارکت کنید، اگر در این مورد فکری دارید میتوانید از طریق این فرم با ما در ارتباط باشید. 


هنگامی که شما عضوی از خانواده "سی کپچا" شوید و وبسایت خودرا به سرویس "سی کپچا" مجهز کنید از بسیاری خدمات تکمیلی و جانبی این سرویس همچون : سرویس تامین امنیت یکپارچه، سرویس تعامل سنج، سرویس ارائه اطلاعات و همینطور بسیاری موارد دیگر بهرهمند میشوید. ما دائما بدنبال آن هستیم که بتوانیم ارائه  ، خدمات مبتنی بر کپچا را گسترش داده تا این ابزار را بیش از پیش کاربردی و کاربر پسند نماییم.انواع خدماتی که باعث کسب درآمد سریع و آسان برای وبمستر میشوند نیز بخشی از خدمات جانبی "سی کپچا" محسوب میشوند. شما نیز میتوانید در گسترش خدمات "سی کپچا" مشارکت کنید پس اگر فکری در این زمینه دارید از طریق این فرم با ما در ارتباط باشید. 


آزمون کپچا چالشی است که حل آن نیاز به درک انسانی دارد. این یعنی سوالات کپچا به صورتی مطرح میشوند که یک ربات یا برنامه کامپیوتری از درک آن عاجز باشد. اما این معانی دیگری نیز دارد، هر فایل کپچا میتواند شبیه ساز بخشی از منطق تجزیه و تحلیل و مدل پردازش اطلاعات انسانی برای کامپیوتر ها باشد. این قطعات کوچک که به ظاهر حاوی اطلاعاتی سطحی و نچندان ارزشمند هستند نقشی اساسی در پیشرفت تکنولوژی و بهبود عملکرد سیستم های مبتنی بر هوش  مصنوعی خواهند داشت. "سی کپچا" تلاش میکند تا علاوه بر ایجاد یک بانک اطلاعاتی شناور و پویا، تمام چالش های کپچای خودرا بصورت هدفمند طراحی کرده تا بتوان با استفاده از نتیجه حل کپچا که توسط کاربران سرتاسر وب انجام میشود، به بهینه و ساده تر شدن زندگی جامعه بشری کمکی نمود. این اطلاعات میتواند در مواردی بسیار متنوع مورد استفاده قرار گیرد، از یک نرم افزار مترجم یا برنامه تشخص تصویر تا برنامه های مدیریت مالی و پزشکی، همه و همه از مواردی هستند که میتوانند از این داده ها استفاده های بسیاری داشته باشند.


شما پس از عضویت در خانواده "سی کپچا" علاوه بر استفاده از خدمات گوناگون میتوانید وظایف مختلفی را انجام داده و در مقابل درآمد کسب کنید. "سی کپچا" دائما درخواست هایی را بصورت عمومی برای کاربران خود مطرح میکند که همه میتوانند آنهارا انجام دهند، درخواست های مطرح شده تشکیل دهنده نیازمندی های "سی کپچا" است تا بتوانیم در مسیر صحیح و پرقدرت گام برداریم.در بخش تسک دراپ وظایف به ساده ترین شکل ممکن مطرح شده و در اختیار شما قرار میگیرند تا براحتی بتوانید مشغول انجام وظایف درخواست شده شوید. ما سعی میکنیم که در انجام این کارها محدودیتی در نظرنگیریم تا هرکاربر براساس زمانی که به دلخواه خود صرف میکنند در این همکاری سهیم بوده و درآمد کسب کند. "سی کپچا" همیشه امتیازهای ویژه ای برای آن دسته از کاربران که بخش تسک  دراپ را بصورت منظم و جدی دنبال میکنند درنظر خواهد داشت. 


"سی کپچا" تنها سرویسی است که به شما اجازه میدهد خدمات کپچا را برای خود اختصاصی سازی نمایید و حتی محتوای نمایش داده شده به کاربران را کنترل کنید. این کار علاوه بر کمک شایانی که به وجهه وبسایت شما در نظر کاربرانتان میکند، شمارا از پیاده سازی یک سرویس کپچا برای داشتن یک کپچای اختصاصی در وبسایتتان بی نیاز میکند. برای ما اثبات شده که پیاده سازی یک سرویس کپچای هوشمند، با سطح امنیت مناسب و عملکرد صحیح هزینه های زمانی و مالی بسیاری دارد که همین کار صاحبین کسب و کار های کم درآمد را برای داشتن یک سرویس کپچای اختصاصی سازی شده بسیار سخت میکند. با استفاده از سرویس "سی کپچا" براحتی صاحب یک سرویس کامل کپچا خواهید شد که مختص وبسایت یا کسب و کار شما میباشد. همچنین "سی کپچا" تلاش میکند تا اجزای قابل اختصاصی سازی را در بخش های مختلف سرویس گسترش دهد تا هر وبمستر براساس سلیقه و خلافیت خود بتواند اقدام به ایجاد یک سرویس کپچای کاملا اختصاصی و مناسب با وضعیت وبسایت خود بکند.


با عضویت در خانواده "سی کپچا" این امکان برای شما فراهم است که به نمایش تبلیغات در قالب کپچا بپردازید، این علاوه بر کسب درآمد مزایای دیگری نیز برای وبسایت یا کسب و کار شما به ارمغان خواهد آورد. ظاهر وبسایت شما آراسته تر خواهد شد و با استفاده از این نوع تبلیغات، هجمه بنر های تبلیغاتی، همیشه مخل تمرکز کاربران شما نخواهد بود، علاوه بر تاثیر گذاری بیشتر تبلیغات در مقایسه با روش تبلیغات کلیکی شما نیز درآمدی متناسب با سطح تعاملتان با کاربر کسب میکنید چراکه در صورت مواجه شدن کاربر با یک کپچای تبلیغاتی، باید آنرا حل کند تا بتواند درخواست خود را انجام دهد. پس از ورود به حساب کاربری خود میتوانید دراین مورد بیشتر مطالعه کنید و به مقایسه این بستر تبلیغاتی با دیگر مدل های موجود بپردازید. ما معتقدیم که این یک امکان با مزایای رقابتی بسیار قویست که در اختیار اعضای خانواده "سی کپچا" قرار میگیرد.


با توجه به گستردگی پروژه "سی کپچا" بسیاری افراد با توامندی های مختلفی میتوانند مشغول به انجام کار در این سازمان شوند. شما میتوانید یک تولید کننده کپچا باشید، میتوانید یک نویسنده باشید، محقق یا تحلیلگر داده، یک برنامه نویس، مترجم، بازاریاب، طراح گرافیک، ایده پرداز یا بسیاری موارد دیگر که هم اکنون جای خالیتان در تیم "سی کپچا" احساس میشود. اگر فکر میکنید که میتوانید در سازمان "سی کپچا" مفید باشید از این فرم برای ارتباط با ما استفاده کنید. پس از ثبت درخواست در زمان مناسب و در اسرا وقت با شما در تماس خواهیم بود. در سازمان "سی کپچا" تمام تلاش خود را می کنیم تا فضایی پویا و سرگرم کننده را برای همکاران و همراهان سازمان فراهم کنیم چراکه معتقدیم برای انجام کار با سطح کیفی مناسب نیاز است که شغلتان یک سرگرمی لذت بخش برای شما باشد. 

امارگیر وبلاگامارگیر سایتتقویم و ساعت